Pracownicy szkoły

   Rada Okręgowa od 1września 1905 r. utworzyła klasę nadetatową eksponowaną z Załęża. Tymczasowym nauczycielem tej klasy został Aleksander Pykosz z Dębowca, a nauczycielem prowadzącym był Stanisław Sochacki z Załęża. Ze względu na brak budynku szkolnego nauka odbywała się w domu prywatnym, wynajętym przez gminę. Po wybudowaniu nowej szkoły nauczyciel zamieszkał w niej i pod koniec października 1906 roku rozpoczęła się nauka. Nauczyciel ten angażował się w sprawę budowy szkoły.

W 1908 roku A. Pykosz został przeniesiony do Dobryni, natomiast kierownictwo Szkoły Ludowej w Woli Dębowieckiej objął krakowianin z pochodzenia, Karol Kostka.

Był to człowiek energiczny, który w znacznej mierze przyczynił się do aktywizacji społeczności wiejskiej. Założył Kasę Stefczyka, w której pracował przez dwa lata jako kasjer, zawiązał straż pożarną w gminie oraz wysłał na kurs pożarniczy dwóch gospodarzy. Został kierownikiem Kółka Rolniczego. Starał się o subwencje dla niektórych gospodarzy na budowę cementowych gnojownic. Zakładał także sady przy gospodarstwach.

          Po sprzedaży majątku przez Waleriana Stawiarskiego, jego część została rozparcelowana przez nowych właścicieli. Nauczyciel namawiał gospodarzy w Woli Dębowieckiej, aby pisali do Ameryki do krewnych po pieniądze i wykupili ziemię. Postarał się o zwiększenie środków finansowych w kasie i w ten sposób parcelowaną ziemię kupili mieszkańcy Woli Dębowieckiej i Załęża. Podejmował działania mające na celu wprowadzenie postępu na wieś. Sprowadził narzędzia rolnicze i propagował nowe metody uprawy ziemniaków.

Kierownik  organizował  posiedzenia Rady Szkolnej miejscowej, założył ogród szkolny (dokładny plan znajduje się w archiwum miasta Jasła), utworzył bibliotekę szkolną. Nauczycielem pomocniczym została mianowana jego żona – Honorata Kostkowa.

 

Po jego odejściu w 1914 roku posadę nauczyciela na kilka miesięcy objął Wilhelm Zaufal. Po rozpoczęciu działań wojennych uciekł za granicę Galicji, został pojmany i wcielony do armii austriackiej, a po jej klęsce służył w armii polskiej. Na froncie rosyjskim zginął nauczyciel pomocniczy Świst. Ze względu na działania wojenne nauka została przerwana na kilka miesięcy. W maju 1915 roku posadę nauczyciela objął Aleksander Misiołek z Dębowca, zaś siłą pomocniczą została mianowana Władysława Gibczyńska z Jasła

Od 1917 roku  kierownikiem szkoły jest Stanisław Hudyka z Tarnowa. Pracuje do 1930 roku. Jemu zawdzięczamy założenie i prowadzenie kroniki szkolnej, w której zawarł zdobyte przez siebie informacje, dotyczące powstania szkoły i jej wcześniejszej działalności. W ciągu kilkunastu lat jego kierowania szkołą zmieniali się często nauczyciele pomocniczy.  Od roku szkolnego 1926/27 po przemianowaniu szkoły z dwu na jednoklasową nauczał sam kierownik. Nauki religii udzielał proboszcz z Załęża. W 1926 r. nauczyciel S. Hudyka założył Drużynę Bartoszową, aby zorganizować uroczyste obchody Konstytucji 3 Maja. Z jego inicjatywy zostało założone Koło Młodzieży  (30 chłopców i 25 dziewcząt). Członkowie Koła odegrali kilka przedstawień  i urządzili kilka zabaw, z których pozyskane fundusze przeznaczyli na własne cele.

W 1930 roku kierownikiem szkoły zostaje mianowany Władysław Twardowski ze Starego Sącza. Pracował w Związku Strzeleckim w Woli Dębowieckiej i na kursie dokształcającym. W okresie międzywojennym następowały częste zmiany na stanowisku nauczycieli. Wynikały one ze złych warunków materialnych, tj. braku mieszkania, panującej na wsi drożyzny, a także niekiedy z niechętnego stosunku mieszkańców wobec nauczycieli.  W czasie okupacji w szkole pracowało dwoje nauczycieli.

Po odejściu W. Twardowskiego w roku szkolnym 1949/50  mianowano kierowniczką nauczycielkę tej szkoły Marię Miłoszewską.  W latach następnych często zmieniali się kierownicy oraz zatrudnieni nauczyciele. Wraz ze zmianami stopnia organizacyjnego szkoły zatrudniano nowego nauczyciela albo przenoszono do innej placówki. Nauczycielki pracujące w szkole przyczyniły się do powstania Koła Gospodyń Wiejskich. Jego członkinie pomagały szkole w prowadzeniu dożywiania i dziecińca w czasie wakacji. W szkole został zorganizowany punkt biblioteczny dla mieszkańców wsi, który był prowadzony przez nauczycielki. Organizowano różne uroczystości szkolne.

    W roku szkolnym 1961/62 kierownikiem zostaje mianowany Józef Poliwka, który swoją funkcję pełni do 1970 roku. W okresie jego kierownictwa wybudowano i oddano do użytku nową szkołę,  w której nauka odbywa się do dzisiaj. Od roku szkolnego 1974/7 w Woli Dębowieckiej istnieje szkoła zbiorcza, natomiast szkoła w Załężu staje się punktem filialnym.

   1 marca 1989 roku zaczyna działać Państwowe Przedszkole w Woli Dębowieckiej. Dyrektorem zostaje mianowana nauczycielka Pitrus Stefania, która tę funkcję pełni do 2004 roku. Aktualnie funkcjonuje w Woli Dębowieckiej Zespół Szkół, którego dyrektorem jest mgr Ewa Strugała.

 

 

  Dyrektorzy i kierownicy Szkoły Podstawowej

w Woli Dębowieckiej

 

Pykosz Aleksander

 1906 – 1908

Kostka Karol  

1908 – 1914

Zaufel Wilhelm    

kilka miesięcy 1915 r.

Karliczkówna Zofia   

1915

Misiołek Aleksander 

1915 – 1917

Hudyka Stanisław  

1917 – 1930/31

Twardowski Władysław

1930/31 – 1948/9

Miłoszewska Maria

1949/50 – 1951/52

Barylska Maria 

1951/52 – 1954/ 55

Trznadel Alfreda 

1954/55 – 1958/59

Pasowicz Helena

1958/59 – 1960/61

Kwilosz Władysław 

1960/61 p.o.dyr. Szkoły

Poliwka Józef

1961/62 – 31 kwietnia 1971

Łęczycki Ryszard

1. 05. 1971- 1975

Kiełbasa Stanisław

1. 08. 1975 – 1980

Brocławik Janina 

1980 – 1992/93

Zwierzyński Antoni

 1992/93 – 1994/95

Mastej Benedykta

1994/95 – 31.08.2007

Strugała Ewa 

 1.09.2007...

 

 

 

 

 

 
NA GÓRĘ