Organizacja Szkoły Podstawowej

Rada Okręgowa od 1 września 1905 roku utworzyła klasę nadetatową eksponowaną z Załęża. Nauczycielem tymczasowym tej klasy został mianowany Aleksander Pykosz. Dekret nominacyjny na posadę nauczyciela w szkole 1-klasowej  w Woli Dębowieckiej otrzymał dnia 19.01.1907 roku. Szkoła nosiła wówczas nazwę - Szkoła Ludowa w Woli Dębowieckiej. „Szkoła w Woli Dębowieckiej jest pospolitą 1-klasową, uregulowaną, mieszaną. 

Nauka udzielana jest w dwóch klasach (jedna etatowa, druga nadetatowa). Lekcje wykładane są po polsku. Udziela się lekcji gimnastyki i robót ręcznych.” Prac ręcznych nauczała Władysława Pykoszowa, zaś lekcji religii ks. proboszcz z Załęża. Działa Rada Szkolna miejscowa. W 1909 roku odbyły się dwa posiedzenia. W 1907 roku dozorcą szkoły był naczelnik gminy- Mikołaj Kurdziel.

   W roku szkolnym 1905/06 liczba dzieci uczęszczających na poszczególne lata nauki wynosiła 122, w tym 62 chłopców i 60 dziewcząt. Na naukę dopełniająca uczęszczało 33 uczniów. W 1911 roku zmienia się stopień organizacyjny szkoły. Jest to szkoła ludowa pospolita 2 klasowa mieszana. Funkcjonują 2 klasy etatowe, nauka odbywa się półdziennie, prowadzona jest także nauka dopełniająca. Zatrudnione są dwie siły nauczycielskie. 12 grudnia 1924 roku następuje reorganizacja dwuklasowej publicznej szkoły powszechnej mieszanej na dwuklasową publiczną szkołę mieszaną.

    Kolejna zmiana następuje w roku szkolnym 1926/27, gdy z powodu braku przepisowej liczby dzieci, zabrano jedną siłę nauczycielską i przemianowano szkołę z dwu na jednoklasową. W 1935 roku wg. projektu szkoła była jednoklasowa o jednym nauczycielu. Uczęszczało do niej 99 uczniów. Nauka prowadzona była w dwóch kompletach, tj. oddział I z II i oddział III z IV. Religii też uczył nauczycie., a dopiero od stycznia 1936 r. ks. Stanisław Sondej. Księża byli opłacani z funduszu godzin nadliczbowych.

    Na zakończenie nauki w szkole na końcu roku odbywały się popisy uczniów wobec zaproszonych gości, a najlepsi uczniowie otrzymywali nagrody.

   Rok szkolny 1939/40 rozpoczął się 19 grudnia, ponieważ budynek zajęty był przez wojska niemieckie. W styczniu tego roku nauka także się nie odbywała z powodu wielkich mrozów. W następnym roku wszystkie klasy uczył jeden nauczyciel (100 dzieci), a od 1 grudnia zatrudniono nową nauczycielkę. Zajęcia odbywały się zimą tylko w jednej sali, ponieważ w drugiej nie było pieca. Rok szkolny 1941/42 przedłużono do 14 lipca, a ferie letnie rozdzielono na letnie i jesienne. Letnie trwały od 15 lipca do 20 sierpnia, a jesienne od 20 września do 20 października.  Kolejny rok szkolny rozpoczęto 21 sierpnia 1942 r. Od Bożego Narodzenia do 15 lutego nauka się nie odbywała z powodu dużych mrozów. 9 września 1944 r. obie izby szkolne i pokój kierownika zajęły wojska niemieckie. We wsi kwaterowało wojsko. Z tego powodu wystąpiła przerwa w nauce do 9 lutego. Po przejściu ofensywy naukę rozpoczęto 9. 02. 1945 r. w jednej wyremontowanej sali. Nauka odbywała się do 15 lipca. W roku szkolnym 1946/47 szkoła nosi nazwę – Publiczna Szkoła powszechna – niepełna . Uczy w niej dwoje nauczycieli. Do klasy VI i VII dzieci uczęszczają do Publicznej Szkoły Powszechnej – zbiorczej w Dębowcu. W 1947 roku odbyła się wizytacja szkoły. Ze sprawozdania powizytacyjnego wynika, że szkoła jest zaopatrzona w potrzebne pomoce. Prężnie działa komitet rodzicielski. Dzieci uczą się na dwie zmiany. W bibliotece znajduje się 70 książek.

Od roku szkolnego 1948/49 szkoła jest 6- klasowa o 2 nauczycielach. Do klasy VII uczniowie uczęszczają do Dębowca. W roku szkolnym1953/54 podniesiono poziom organizacyjny i zatrudniono 3 siłę nauczycielską, zaś w kolejnym roku obniżono stopień organizacyjny, zabrano jeden etat, a dzieci do klas VI i VII chodziły do Dębowca. W roku szkolnym 1961/62 najwyższą klasą była klasa VI. Kolejna zmiana nastąpiła w r. 1965/66. Powstała szkoła pełna z klasami I-VII. Młodzież klas V, VI, VII z Załęża została włączona do obwodu szkoły w Woli Dębowieckiej, co doprowadziło do strajku. 1 września młodzież klas V-VII z Załęża nie zgłosiła się w szkole w Woli. Trwało to 4 dni. W czwartym dniu buntu został zorganizowane zebranie mieszkańców obu miejscowości,  na które przybyli przedstawiciele władz oświatowych i politycznych. Ustalono, że w Załężu będą klasy I- IV, natomiast w Woli Dębowieckiej  I-VII. Aby pogodzić mieszkańców  obu miejscowości zadecydowano, że z powodu braku izby lekcyjnej w Woli, klasy V i VI będą uczyć się w Załężu, mimo że sala została wynajęta i wyremontowana w budynku remizy strażackiej. W tym celu w czynie społecznym został zwieziony żwir.

  W roku następnym została wprowadzona klasa VIII. Z powodu trudności lokalowych klasa V uczy się w dalszym ciągu w Załężu. Ważna więc była decyzja o wybudowaniu nowej szkoły w Woli Dębowieckiej, wspólnej dla mieszkańców obu miejscowości. Od roku szkolnego 1973/74 w Woli jest szkoła zbiorcza natomiast szkoła w Załężu jest punktem filialnym. W 1977/78 szkoła w Załężu ma klasy I-III a do starszych klas uczniowie przychodzą do Woli Dębowieckiej. W Załężu zostaje uruchomione ognisko przedszkolne. Mieszkańcy Załęża i Woli wspólnie pracują przy budowie drogi łączącej obie miejscowości.

Od roku szkolnego 1983/84 punkt filialny w Załężu stał się szkołą samodzielną. Kolejna zmiana nastąpiła po  oddaniu do użytku Państwowego Przedszkola w Woli Dębowieckiej, co nastąpiło 1 marca 1989 roku. Klasa zerowa przechodzi do przedszkola. Stopień organizacyjny zmienił się od roku 1999/00. Nie ma klasy siódmej. Klasa VIII ostatnia w szkole. Od następnego roku szkoła będzie sześcioklasowa. Nadal funkcjonuje Państwowe Przedszkole. Zmiana następuje w roku 2004, gdy został utworzony Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej, obejmujący Szkołę Podstawową i Przedszkole.

NA GÓRĘ