§ 21. WSO

1.      Szczegółowe kryteria oceny zachowania w klasach IV – VIII w Zespole Szkół w Woli Dębowieckiej:  

1)      Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi.

2)      Zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia.

3)      Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii.

4)      Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w postanowieniach końcowych.

5)      Rodzaje kategorii: 

a)      Kategoria I – stosunek do nauki:

-        W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki:

 

Punkty

Poziom osiągniętych wyników

4.

Maksymalne

3.

Dość wysokie

2.

Przeciętne

1.

Niskie

0.

Zdecydowanie zbyt niskie

 

b)      Kategoria II – frekwencja:

 

Punkty

Poziom osiągniętych wyników

4.

Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

3.

Uczeń ma do 5 godzin nieusprawiedliwionych.

2.

Uczeń opuścił od 6 do 12 godzin bez usprawiedliwienia.

1.

Uczeń opuścił od 13 do 18 godzin bez usprawiedliwienia

0.

Uczeń opuścił 19 i więcej godzin bez usprawiedliwienia.

 

-   4 spóźnienia mają wartość 1 godziny nieusprawiedliwionej.

-   Nie bierze się pod uwagę spóźnień na bieżąco usprawiedliwionych przez rodzica ucznia, tzn. rodzic osobiście w danym dniu usprawiedliwia spóźnienie.

    Fakt ten opatrzony datą odnotowuje nauczyciel w klasowym zeszycie uwag. 

 

c)      Kategoria III – Takt i kultura osobista w relacjach z ludźmi: 

 

Punkty

Poziom osiągniętych wyników

4.

Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, stosuje zwroty grzecznościowe, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia. Brak uwag pisemnych.

3.

Uczeń otrzymał do 2 uwag pisemnych. Na uwagi ustne reaguje właściwie,  a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa.

2.

Uczeń otrzymał do 4 uwag pisemnych, zachował się nietaktownie, użył mało kulturalnych słów w rozmowie lub dyskusji.

1.

Uczeń otrzymał do 6 uwag pisemnych, używa wulgaryzmów w rozmowach  lub dyskusjach.

0.

Uczeń otrzymał ponad 6 uwag pisemnych, jest wulgarny, agresywny. Nie stara się o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji. 

 

d)     Kategoria IV – Dbałość o wygląd zewnętrzny: 

 

Punkty

Poziom osiągniętych wyników

4.

Uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany,  a ponadto:

1) nie farbuje włosów, 

2) nie stosuje makijażu i nie maluje paznokci, 

3) kolczyki dopuszczane są tylko w uszach, na lekcjach wychowania fizycznego nie można mieć żadnych ozdób, 

4) nie nosi biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia i jego kolegów w szczególności długich kolczyków, ostrych bransolet,

5) na akademiach obowiązuje strój  odświętny,

6) do szkoły uczeń przychodzi w odpowiednim stroju, określonym  w Statucie w rozdziale – „Prawa i obowiązki uczniów”.

3.

Zdarzyło się ( 1 – 2 razy), że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny osobistej budziło zastrzeżenia.

2.

Czasami ( 3 - 5) razy zwracano uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę osobistą.

1.

Uczniowi często trzeba przypominać o potrzebie dbałości o higienę osobistą  i odpowiednim stroju.

0.

Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę osobistą i nie reaguje na zwracane uwagi. Nie nosi i nie używa chusteczek higienicznych.

 

 

 

e)      Kategoria V – Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań: 

 

Punkty

Poziom osiągniętych wyników

4.

Uczeń uczestniczy w dodatkowych zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych ( kółka zainteresowań ) albo prowadzi intensywne samokształcenie lub w innej formie rozwija swoje możliwości, co przynosi mu sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub w innych dziedzinach. Godnie  reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, konkursach.

3.

Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu osiągnąć wyjątkowo wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania.

2.

Uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań, rzadko prosi nauczycieli o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą, uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla uzyskania dobrych stopni.

1.

Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej.

0.

Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce szkolnej. 

 

f)       Kategoria VI – Sumienność i poczucie odpowiedzialności: 

 

Punkty

Poziom osiągniętych wyników

4.

Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień itp.), rzetelnie wywiązuje się  z powierzonych oraz podejmowanych dobrowolnie różnych prac i zadań na rzecz klasy lub szkoły.

3.

Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace  i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonać terminowo i solidnie. Raz lub dwa razy zdarzyły mu się uchybienia w tym zakresie.

2.

Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów (3 - 4 razy) lub niezbyt starannie wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań; rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje. 

1.

Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania, jak również niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania, czasem się z nich nie wywiązuje.

0.

Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań. 

 

 

 

 

 

g)      Kategoria VII – Postawa moralna i społeczna: 

 

Punkty

Poziom osiągniętych wyników

4.

W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje  na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego  i własności prywatnej. Chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak też w innych sprawach życiowych. Dba o innych m.in. poprzez zbiórkę surowców wtórnych – nakrętek, makulatury. Wykazuje się dużą aktywnością w działaniu na rzecz zespołu  w szkole lub poza nią.

3.

Uczeń zwykle postępuje uczciwie, prawidłowo reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne. Nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych. Angażuje się w prace na rzecz zespołu. Raz lub dwa razy zdarzyły mu się uchybienia w tym zakresie.

2.

Zdarzyło się (3 – 4 razy), że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości  w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła. Uchybił godności własnej lub innej osoby. Nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej. Naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne. Odmówił pomocy koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie. Na ogół jednak  nie uchyla się od prac na rzecz zespołu.

1.

Uczeń w swoim postępowaniu często (5 – 8 razy) nie przestrzega zasady uczciwości. Zwykle nie reaguje na przejawy zła. Ma skłonności do nieszanowania godności własnej i innych członków szkolnej społeczności. Nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności innych osób. Niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc. Często unika pracy na rzecz zespołu lub pracy w jego składzie. 

 

0.

Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości. Uczeń jest obojętny wobec przejawów zła. Nie szanuje godności własnej i innych ludzi. Nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności innych osób, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób czy zespołu. Uczeń używał telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych do zapisu obrazu i dźwięku (kamera, dyktafon itp.) w czasie zajęć szkolnych, np. fotografował kolegów lub pracowników szkoły bez ich zgody. Umieścił obraźliwe teksty i/ lub materiały audio-video na stronach internetowych bez zgody pracowników szkoły lub innych uczniów, albo rozpowszechnia je w inny sposób,  np. w formie ulotki itp.  Próbował włamać się lub włamał się do szafek, przywłaszczał sobie cudzą własność.

 

 

h)      Kategoria VIII – Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: 

 

Punkty

Poziom osiągniętych wyników

4.

Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje  na występujące zagrożenia w czasie zajęć szkolnych, na przerwach, podczas różnego typu wyjść i wycieczek. Przestrzega zasad bezpieczeństwa w sieci.

3.

Zdarzyło się jeden raz, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, ale właściwie zareagował na zwróconą mu uwagę.

2.

Czasami ( 2 – 3 razy) trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie bezpieczeństwa jego lub innych osób. Uczeń właściwie zareagował na zwracane mu uwagi.

 

1.

Często ( 4 – 6 razy) zachowanie ucznia stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jego i innych osób. Uczeń nie przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczeń nie zawsze reaguje na zwracane mu uwagi.

0.

Zachowanie ucznia stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa jego i innych osób. Uczeń nie zmienia swojej postawy, pomimo zwracanych uwag.  

 

i)        Kategoria IX – Postawa wobec nałogów i uzależnień: 

 

Punkty

Poziom osiągniętych wyników

4.

Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień. 

0.

Stwierdzono, że uczeń nie jest wolny od nałogów. Udowodniono mu sporadyczne przypadki stosowania niedozwolonych używek na terenie szkoły lub w czasie uroczystości i imprez różnego typu organizowanych przez szkołę. 

 

§ 22. WSO

1.      Wychowawca klasy weryfikuje zapisy w klasowym zeszycie uwag oraz propozycje oceny z zachowania ustalonej przez nauczycieli uczących, uczniów klasy, samego ucznia i na ich podstawie wystawia semestralną ocenę zachowania ucznia.

2.      Ponadto uczeń, który jest zaangażowany w pracę na rzecz szkoły, godnie reprezentuje ją  na zewnątrz oraz właściwie reaguje na przejawy agresji i wandalizmu może uzyskać do 4 punktów dodatkowo.

3.      Za nagminne łamanie przez ucznia postanowień Statutu Szkoły, a w szczególności: gdy uczeń ma ponad 30 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkolnych  lub otrzymał ponad 10 uwag negatywnych dotyczących kultury osobistej i nie wykazuje chęci poprawy albo otrzymał ponad 10 uwag dotyczących właściwego stroju szkolnego lub ciągle stwarza sytuacje zagrożenia życia i zdrowia, tak własnego, jak i innych członków społeczności szkolnej, dopuścił się cyberprzemocy, może otrzymać on dodatkowo do 4 punktów ujemnych.

4.      W pozostałych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (I – IX) na zasadzie opisanej we wprowadzeniu do kryteriów i stosuje poniższą tabelę przeliczeniową:  

  

ILOŚĆ PUNKTÓW

OCENA Z ZACHOWANIA

40 – 34

Wzorowe

33 – 30

Bardzo dobre

29 – 25

Dobre

24 – 20

Poprawne

19 – 15

Nieodpowiednie

14 i mniej

Naganne

 

5.      Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania wychowawca klasy bierze  pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uzyskanych odpowiednio za pierwszy i drugi semestr, przeliczaną wg skali: 

1)      wzorowe – 5 pkt.,

2)      bardzo dobre – 4 pkt.,

3)      dobre – 3 pkt.,

4)      poprawne – 2 pkt.,

5)      nieodpowiednie – 1 pkt.,

6)      naganne – 0 pkt. 

 i ustala roczną ocenę z zachowania wg punktów:

 

ILOŚĆ PUNKTÓW

OCENA Z ZACHOWANIA

4,5 – 5

Wzorowe

3,5 – 4

Bardzo dobre

2,5 – 3

Dobre

1,5 – 2

Poprawne

0,5 – 1

Nieodpowiednie

0

Naganne

 

6.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

7.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.