KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

JĘZYK POLSKI

"SŁOWA Z UŚMIECHEM"
Kształcenie literackie i kulturowe


Ocena niedostateczna-uczeń:


- nie opanował podstawowych wiadomości z zakresu redago wania poznanych form wypowiedzi, budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową w klasie szóstej,

- nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu dopuszczającym,

- jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym,

- w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.


Ocena dopuszczająca-uczeń:


- technika czytania ucznia pozwala na zrozumienie tekstu,

- względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia,

- w wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie,

- stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela.


Ocena dostateczna-uczeń jak wyżej oraz:


- w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań,stosowania poznanego słownictwa,

- w miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie opis, sprawozdanie, charakterystyka postaci, list, zaproszenie, telegram.,

- technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie treści tekstu,

- zna przewidziane programem nauczania gatunki literackie,

- umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego, odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu,

- poprawia popełnione błędy przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat.


Ocena dobra-uczeń jak wyżej oraz:


- czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania,

- jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zwierać jedynie nieliczne błędy językowe,

- podejmuje próby wypowiadania się w następujących formach: opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu, list literacki, charakterystyka z pogłębioną oceną postaci, sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu.,

- dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów i omówienie elementów świata przedstawionego, poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy,

- wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu,

- potrafi samodzielnie poprawić większość swoich błędów.


Ocena bardzo dobra-uczeń jak wyżej oraz:


- wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno -językowym, ortograficznym merytorycznym i logicznym, potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie, biegle posługuje się słownikiem i encyklopedią,

- samodzielnie sporządza notatkę z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy,

- bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki, określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie,

- opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki,

- ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania,

- w sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej,

- bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu podejmuje próby recenzji,

- rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu, nowych gatunkach literackich(ballada, odmiany powieści, dramat),

- dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia tropy stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego,

- pisze prace bezbłędnie pod względem ortograficznym.


Ocena celująca-uczeń jak wyżej oraz:


- podejmuje działania twórcze,

- zna najistotniejsze tworzywa sztuki filmowej, teatralnej i radiowej,

- samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

- proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał programowy,

- jego wypowiedzi ustne są bezbłędne,

-bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych,międzyszkolnych, podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach,

- czyta teksty spoza listy lektur obowiązkowych,

- twórczo prezentuje wybrane lektury,

- samodzielnie gromadzi i twórczo opracowuje wiadomości z różnych źródeł na wskazany temat,

- swobodnie prezentuje rozległą wiedzę na wskazany lub wybrany temat,

- inicjuje dyskusje, podsumowuje rozważania.Kształcenie językowe


Ocena niedostateczna-uczeń:


- nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słowotwórstwa, ortografii przewidzianych podstawą programową w klasie szóstej


Ocena dopuszczająca-uczeń:


- przy pomocynauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na prostych przykładach),

- odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj,

- łączy wyrazy w zespoły składniowe,

-zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych,

- przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie,

-wskazuje podstawę słowotwórczą i formant, nazywa typy formantów, tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów.


Ocena dostateczna-uczeń jak wyżej oraz:


- wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określa formę fleksyjną czasowników,

- określa funkcję czasowników w zdaniu,

- odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne,

- nazywa funkcje rzeczowników w zdaniu,

- rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki, potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym,

- stopniuje przymiotniki, rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe,

- na prostych przykładach omawia sposób wyrażania podmiotów,

- rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe,

- nazywa w zdaniu części zdania (na prostych przykładach),

- układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych,

- wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie.


Ocena dobra-uczeń jak wyżej oraz:


- wymienia rodzaje zaimków, wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia,

- poprawnie stopniuje przymiotniki, wie czemu służy stopniowane,

- podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebnik złożony i nieokreślony,

- na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażania orzeczenia i podmiotu,

- wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je,

- tworzy poprawny związek zgody, rządu i przynależności,

- układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie,

- od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy,

- wyjaśnia pisownie podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa.


Ocena bardzo dobra-uczeń jak wyżej oraz:


- potrafi wyjaśnić od czego zależą formy odmiany czasownika,

- wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczowych,

- biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaje stopniowania, pisze poprawnie nie z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym,

- rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne, funkcję w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika, odmienia trudniejsze liczebniki złożone,

- stosuje w zdaniu rzeczowniki w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki), wyróżnia w zdaniu związki zgody, rządu, przynależności, wskazuje zasady ich tworzenia, przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy, przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów

pochodzących od wyrażeń przyimkowych i od czasowników,

- wskazuje przyrostek lub przedrostek w jednym wyrazie i jako składnik podstawy słowotwórczej w innym, daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów.


Ocena celująca-uczeń jak wyżej oraz:


- uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,

- proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy,

- jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechuje się dojrzałością myślenia,

- nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturowej rzeczywistości

- bierze udział w konkursach literackich, ortograficznych i osiąga w nich sukcesy,

- podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.


Prowadząca zajęcia z języka polskiego w klasie VI – mgr Żaneta Pitrus