SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA
W ZAKRESIE TREŚCI PROGRAMOWYCH Z MATEMATYKI

 W KLASACH IV – VI

   

  K L A S A IV

 Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą gdy:

 Zna liczby naturalne. Zna cztery działania na liczbach naturalnych i umie je wymienić. Umie dodawać i odejmować pamięciowo w zakresie 100. Radzi sobie z mnożeniem i dzieleniem w prostych przypadkach. Umie dodawać i odejmować liczby naturalne sposobem pisemnym w prostych przykładach. Potrafi zapisać słownie liczby naturalne. Zna podstawowe znaki rzymskie. Umie mnożyć i dzielić sposobem pisemnym przez liczbę jednocyfrową. Wie jakie to są liczby pierwsze i złożone. Potrafi prostą liczbę złożona rozłożyć na czynniki pierwsze za pomocą drzewka. Wie że są cechy podzielności liczb. Szuka dla prostych przykładów NWW i NWD. Potrafi zapisać ułamek zwykły. Wie gdzie jest licznik i mianownik w ułamku. Umie dodawać i odejmować ułamki o jednakowych mianownikach. Umie zapisać ułamek dziesiętny w postaci liczby i przecinka. Potrafi w prostych przykładach dodać i odjąć ułamki dziesiętne. Zna podstawowe figury geometryczne i potrafi je odróżnić. Umie kreślić odcinki i kąty. Sprawnie posługuje się linijką i kątomierzem z zamiarem mierzenia. Wie jak wygląda prostokąt i kwadrat i potrafi je narysować. Umie posługiwać się cyrklem w celu wykreślenia okręgu i koła. Wie jak wygląda prostopadłościan, potrafi go opisać.

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną gdy:

Zna liczby naturalne. Wie jak nazywają się poszczególne liczby w działaniach. Zna prawa przemienności łączności w dodawaniu i mnożeniu. Wie jaką rolę pełni 0 w działaniach . Potrafi obliczyć średnią arytmetyczną liczb. Umie szacować wyniki. Umie zastosować kalkulator w niektórych obliczeniach. Potrafi zastosować kolejności działań w prostych przykładach. Potrafi pisać liczby w dziesiątkowym systemie pozycyjnym. Umie zapisać liczby arabskie w systemie rzymskim i odwrotnie w prostych przypadkach. Umie dodawać, odejmować , mnożyć i dzielić sposobem pisemnym liczby w prostych przykładach. Potrafi odczytywać diagramy obrazkowe. Potrafi dodać i odjąć ułamki dziesiętne sposobem pisemnym. Umie znaleźć na prostej odcinki i półproste. Potrafi porównać odcinki. Za pomocą linijki potrafi narysować odcinek według podanej długości. Umie narysować łamaną i zmierzyć jej długość. Rozróżnia kąty. Wie jak wyglądają proste prostopadłe i równoległe- potrafi je wskazać w otoczeniu. Potrafi znaleźć boki prostopadłe i równoległe we prostokącie. Wie co to jest : promień, średnica i cięciwa i potrafi je narysować. Dowolnym sposobem obliczy obwód prostokąta i kwadratu. Wie co to znaczy pomniejszyć i powiększyć figurę. Potrafi zwiększyć i zmniejszyć odcinek. Umie rysować siatki prostopadłościanów.

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą gdy:

Sprawnie wykonuje poznane działania. Umie wykorzystać poznane prawa w przykładach. Umie mnożyć liczby przez: 10,100, 1000. Zna definicję potęgi. Potrafi wykonywać kolejności działań z zastosowaniem nawiasów. Umie zapisywać liczby w postaci 
np.: 932 = 9 * 100 + 3 * 10 + 2*1. Sprawnie porusza się w systemie rzymskim. Dobrze wykonuje działania sposobem pisemnym na liczbach naturalnych. Potrafi znaleźć dzielniki i wielokrotności większych liczb. Umie rozłożyć na czynniki pierwsze różnymi sposobami, stosuje cechy podzielności. Umie znaleźć NWW i NWD. Zna ułamki właściwe, niewłaściwe i mieszane. Umie zaznaczyć ułamek na osi liczbowej. Potrafi zamienić ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną. Umie mnożyć przez liczbę naturalna . Sprawnie dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne. Potrafi mnożyć ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000. Potrafi zamieniać jednostki długości. Potrafi obliczyć długość łamanej. Potrafi odczytywać i mierzyć miary kątów za pomocą kątomierza. Potrafi przy pomocy linijki i ekierki wykreślić kwadrat i prostokąt na kartce bez linii. Sprawnie posługuje się cyrklem przy rysowaniu kół. Potrafi obliczyć pole i obwód prostokąta. Umie zmniejszać i powiększać figury w danej skali. Potrafi odczytać z mapy lub planu odległości między miastami. Potrafi obliczyć pole prostopadłościanu jako sumę pól jego ścian. Potrafi obliczyć objętość sześcianu jako sumę sześcianów jednostkowych.

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy:

Umie stosować kolejność wykonywania działań z użyciem nawiasów zwykłych i kwadratowych. Potrafi rozwiązywać zadania tekstowe z uwzględnieniem tematów z którymi uczniowie mieli najwięcej kłopotów. Potrafi rozwiązywać zadania dotyczące porównania różnicowego i ilorazowego. Potrafi obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych. Wspaniale stosuje poznane cechy podzielności do rozwiązywania zadań. Umie rozwiązywać zadania z treścią z wykorzystaniem NWW i NWD. Potrafi dobrze działać na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Potrafi wykorzystać działania na ułamkach w zadaniach. Wspaniale oblicza pola prostokąta i kwadratu. Umie porównywać obwody figur o tym samym polu. Umie znaleźć zależności między jednostkami. Potrafi stosować skalę i plan. Rozwiązuje zadania z pól i objętości prostopadłościanów.

Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy:

Potrafi samodzielnie wyciągać wnioski, do celu umie dochodzić w różny sposób, potrafi czytać treść zadania ze zrozumieniem, umie wyjaśnić poprawnym językiem matematycznym rozwiązanie zadania, potrafi rozwiązywać zadania złożone wymagające ułożenia kilku pytań, umie układać i rozwiązywać zadania dotyczące porównania różnicowego ilorazowego, potrafi ocenić treść zadania w których jest brak pewnych danych lub nadmiar pewnych danych lub dane są sprzeczne. Potrafi kreślić i mierzyć kąty większe od kąta półpełnego.

 

 

K L A S A V

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą gdy:

Zna liczby naturalne. Potrafi wykonywać działania na liczbach naturalnych. Potrafi wykonywać działania pisemne na liczbach naturalnych w prostych przykładach. Zna postać ułamka zwykłego. Potrafi porównać ułamki o jednakowych mianownikach. Radzi sobie z dodawaniem i odejmowaniem ułamków zwykłych jednakowych mianownikach. Rozpoznaje proste wyrażenia algebraiczne. Zna ułamki dziesiętne i umie je zapisać. Radzi sobie z dodawaniem i odejmowaniem ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym. Potrafi zapisać procenty. Umie narysować diagram kwadratowy. Umie rysować odcinki, proste i półproste. Umie podać długość narysowanego odcinka. Wie że są łamane ; otwarta i zamknięta. Rozpoznaje rodzaje kątów. Posługuje się kątomierzem. Zna podstawowe wielokąty; trójkąty i czworokąty. Umie obliczyć pole i obwód prostokąta w prostych przypadkach. Potrafi opisać prostopadłościan i graniastosłup prosty. Stara się rysować siatki graniastosłupów.

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną gdy:

Wie jaką role pełnią 0 i 1 w działaniach. Umie zapisywać liczby w systemie dziesiątkowym. Potrafi wykonywać działania na liczbach naturalnych .Potrafi szacować wyniki. Zna cechy podzielności liczb i umie je stosować . Potrafi znaleźć NWW i NWD. Wie że ułamek to część całości. Potrafi skracać i rozszerzać ułamki na prostych przykładach. Umie porównywać ułamki o tych samych mianownikach lub o takich samych licznikach. Radzi sobie z dodawaniem i odejmowaniem ułamków o takich samych mianownikach. Potrafi mnożyć ułamek przez ułamek. Rozpoznaje i potrafi zapisać proste wyrażenia algebraiczne. Umie dodawać i odejmować ułamki dziesiętne sposobem pisemnym. Potrafi mnożyć ułamki dziesiętne przez ; 10, 100, 1000. Potrafi posługiwać się kalkulatorem. Potrafi zapisać liczby ujemne. Umie dać przykłady typu: dług, temperatura poniżej zera, depresja. Potrafi narysować diagram prostokątny. Zna podstawowe figury geometryczne i potrafi je narysować. Umie rysować proste prostopadłe i proste równoległe. Zna rodzaje trójkątów. Umie obliczyć obwód trójkąta. Potrafi rysować różne czworokąty oraz obliczać ich obwody. Potrafi narysować siatkę graniastosłupa prostego.

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą gdy:

Sprawnie wykonuje kolejność działań. Umie rozwiązywać zadania z treścią. Potrafi rozwiązywać zadania z NWW i NWD. Potrafi porównywać ułamki o różnych mianownikach i licznikach. Umie przedstawić ułamki na osi liczbowej. Sprawnie dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach. Potrafi mnożyć ułamki zwykłe. Zna odwrotność liczby. Potrafi dzielić ułamek przez ułamek. Potrafi działać na ułamkach zwykłych stosując kolejność wykonywania działań. Umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia algebraicznego. Potrafi rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych. Potrafi mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne. Umie zaokrąglać liczby. Potrafi rysować diagramy procentowe ( kwadratowe i prostokątne ). Umie obliczyć procent danej liczby. Potrafi obliczyć liczbę z danego jej procentu. Umie przedstawić liczby dodatnie i ujemne na osi liczbowej. Zna pojęcia : kąt wypukły i kąt wklęsły i rozpoznaje je. Zna pojęcia kątów: przyległych , wierzchołkowych , odpowiadających i naprzemianległych. Potrafi wskazać figury przystające. Umie zaznaczyć kąty zewnętrzne i wewnętrzne trójkąta. Potrafi przy użyciu cyrkla i linijki narysować trójkąt równoboczny. Zna własności figur płaskich i potrafi jej wymienić korzystając z rysunku. Zna wzory na pola figur płaskich i potrafi stosować je w zadaniach. Umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa na podstawie narysowanej siatki. Potrafi obliczyć objętość prostopadłościanu, jako liczbę sześcianów jednostkowych wypełniających dany prostopadłościan.

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy:

Bardzo dobrze rozwiązuje zadania z treścią , ze zwróceniem uwagi które wielkości są dane, które należy obliczyć. Istotne będą zadania w których jest za dużo lub za mało danych. Potrafi stosować kolejność wykonywania działań na ułamkach zwykłych. Umie ułożyć zadanie tekstowe do danych działań. Sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych. Umie podnosić ułamki zwykłe i dziesiętne do potęgi. Potrafi obliczać przykłady w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne ze zwróceniem uwagi na przykłady w których zamieniając ułamki zwykłe na dziesiętne nie można otrzymać dokładnego wyniku. Ba rdzo dobrze radzi sobie z procentami. Umie narysować diagram kołowy. Potrafi sklasyfikować trójkąty. Umie rysować wysokości w czworokątach. Potrafi rozwiązywać zadania na obliczanie pól figur płaskich z wykorzystaniem rysunku. Bardzo dobrze radzi sobie z konstrukcjami geometrycznym. Potrafi znaleźć symetrię w przyrodzie oraz poznanych figurach płaskich. Sprawnie oblicza pola figur płaskich z właściwym zaznaczeniem właściwych odcinków ( boków , wysokości ).

Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy :

Potrafi rozwiązywać zadania wieloetapowe. Rozumie przeczytane treści . Umie właściwie zapisać podane dane, połączyć je i wykonać odpowiednie działanie. Potrafi uzależnić jedną wielkość od drugiej , właściwie zapisać i rozwiązać podane zadanie. Umie obliczyć obwód figury mając jej pole. Potrafi rozwiązywać złożone równania. Potrafi zastosować równanie do rozwiązywania złożonych zadań tekstowych. Umie wskazać na rysunkach kąty o równych miarach z zastosowaniem twierdzenia o kątach przyległych, wierzchołkowych odpowiadających i naprzemianległych. Umie obliczać miary określonych elementów graniastosłupa, gdy dane są miary innych elementów z wykorzystaniem związków miarowych między tymi wielkościami.

 

K L A S A VI

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą gdy:

Potrafi szacować wyniki bez dokładnych obliczeń- czy wystarczy pieniędzy na zakupy?, jaką długość ma zaplanowana wycieczka? Zna liczby ujemne, potrafi je zapisać. Umie odwołać się do konkretów: temperatura powietrza zima i latem, depresja i wzniesienie, dług. Wie co to jest wartość bezwzględna. Potrafi za pomocą konkretów dodać liczby całkowite. Potrafi dodawać i odejmować ułamki zwykłe sprowadzając do wspólnego mianownika w prostych przykładach. Potrafi mnożyć ułamek. Wie ,że przy dzieleniu ułamka przez ułamek pierwszy ułamek należy pomnożyć przez odwrotność drugiego. Potrafi dodawać i odejmować ułamki dziesiętne. Umie stosować zasady przybliżeń dziesiętnych. Wie co to jest procent. Umie przedstawiać ułamki w postaci procentów i procenty w postaci ułamków. Potrafi narysować diagram kwadratowy. Rozpoznaje proste wyrażenia algebraiczne i potrafi je nazwać. Wie jakie to są wyrazy podobne. Umie rozwiązywać proste równania i sprawdzać ich rozwiązanie. Potrafi narysować prostokątny układ współrzędnych. Potrafi zaznaczać punkty w prostokątnym układzie współrzędnych. Wie co to jest odcinek, prosta i półprosta. Potrafi wskazać proste prostopadłe i proste  równoległe. Umie mierzyć kąty za pomocą kątomierza. Potrafi sprawdzić czy figury są przystające, mając do dyspozycji różne figury. Potrafi rysować różne trójkąty oraz obliczać ich obwody. Umie rysować czworokąty i obliczać ich obwody. Potrafi skonstruować odcinek i kąt przystający do danego. Wie że są konstrukcje trójkątów czworokątów. Umie narysować kąty w kole i powiedzieć że jeden to kąt środkowy a drugi to wpisany. Potrafi obliczyć pole kwadratu i prostokąta. Wie jak wygląda graniastosłup - potrafi go opisać. Stara się rysować siatkę graniastosłupa oraz wykonać jego model. Potrafi opisać ostrosłup. Stara się rysować jego siatkę i wykonać jego model.

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną gdy:

Potrafi przedstawić liczby ujemne na osi liczbowej. Wie jakie to są liczby przeciwne. Wie, że wartość bezwzględna to odległość. Umie porównywać liczby całkowite. Umie dodawać liczby ujemne wykorzystując pojecie wartości bezwzględnej. Potrafi obliczać ułamek danej liczby. Wie, że ułamek zwykły ma rozwinięcie dziesiętne skończone i nieskończone. Potrafi znaleźć przybliżenie dziesiętne ułamków w prostych przykładach. Umie obliczać proste wyrażenia arytmetyczne. Potrafi zaznaczyć liczbę wymierna na osi liczbowej. Potrafi porównać liczby wymierne. Umie dodać liczby wymierne na prostych przykładach. Umie wykonywać nieskomplikowane działania na potęgach. Umie zapisywać i nazywać nieskomplikowane wyrażenia algebraiczne. Wie ,że należy podkreślić wyrazy podobne i przeprowadzić redukcję. Umie obliczać wartość liczbową wyrażenia algebraicznego. Radzi sobie z rozwiązywaniem równań. Potrafi sprawdzić czy dana liczba jest rozwiązaniem równania. Potrafi odczytać z diagramu słupkowego podane wiadomości. Zna pojecie rzędnej i odciętej. Potrafi zaznaczyć punkty o danych współrzędnych w prostokątnym układzie współrzędnych. Zna niektóre własności figur płaskich. Umie obliczyć długość łamanej. Wie ,że są kąty wierzchołkowe, przyległe i naprzemianległe. Umie zaznaczyć kąty wewnętrzne i zewnętrzne wielokąta. Zna niektóre własności trójkątów oraz potrafi je wykorzystać przy ich wykreślaniu. Potrafi wymienić niektóre własności czworokątów. Umie podzielić odcinek na połowy za pomocą symetralnej. Umie skonstruować trójkąt z trzech odcinków wykorzystując rysunek pomocniczy . Wie jak jest różnica pomiędzy kątem środkowym a wpisanym. Umie narysować kąt środkowy i wpisany oparte na tym samym łuku. Potrafi rysować proste figury symetryczne względem danej prostej. Umie obliczać pola figur płaskich. Potrafi narysować rzut równoległy i siatkę graniastosłupa oraz na podstawie siatki obliczyć jego pole. Umie wskazać różnice między graniastosłupem i ostrosłupem. Potrafi rysować ostrosłupy w rzucie tak, żeby dobrze widoczne były wszystkie elementy.

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą gdy:

Sprawnie odejmuje liczby całkowite. Umie mnożyć i dzielić liczby całkowite. Zna zasady nimi rządzące. Potrafi do zadania z treścią zapisać właściwe działanie i wykonać je. Potrafi obliczać liczbę z danego jej ułamka oraz jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba. Potrafi mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne. Potrafi stosować przybliżenia do części dziesiętnych, setnych itd. Potrafi obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych których występują nawiasy. Umie wykonywać działania na potęgach. Potrafi obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Umie obliczyć liczbę z danego jej procentu. Sprawnie rozwiązuje równania. Potrafi do danego równania ułożyć zadnie z treścią . Umie rysować diagramy procentowe i odczytywać z diagramów podane informacje. Potrafi podać przykłady takich przyporządkowań które są funkcjami oraz takich które nie są. Zna kąty wypukłe i wklęsłe oraz wielokąty wypukłe i wklęsłe. Potrafi przy użyciu cyrkla i linijki narysować wielokąt foremny, zna jego własności. Zna cechy przyznawania figur. Umie rysować wysokości w trójkątach. Radzi sobie z klasyfikacją czworokątów. Potrafi podać przykłady figur podobnych. Umie skonstruować proste prostopadłe i równoległe. Umie skonstruować dwusieczną kąta. Zna twierdzenia o kącie wpisanym i środkowym oraz potrafi je stosować do rozwiązywania zadań. Umie znaleźć oś symetrii figury. Dobrze oblicza pola figur płaskich. Radzi sobie z obliczaniem pola powierzchni i objętości graniastosłupa.

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy:

Umie stosować poznane reguły działań na liczbach całkowitych w rozwiązywaniu zadań. Potrafi rozwiązywać zadania z treścią dotyczące kolejności wykonywania działań. Jeżeli jest to możliwe potrafi wykonać ilustracje do zadania. Umie działać na liczbach wymiernych zastosowaniem nawiasów i potęg. Sprawnie posługuje się procentami. Potrafi rozwiązywać zadania poruszające problemy autentyczne których nie brak wokół nas. Dobrze zna własności trójkątów potrafi je stosować przy rozwiązywaniu zadań. Umie rozwiązywać zadania z zastosowaniem własności figur płaskich. Potrafi dodawać i odejmować odcinki. Potrafi dodawać i odejmować kąty. Rozumie treść zadania konstrukcyjnego potrafi je wykonać. Umie obliczać pola figur złożonych z różnych figur płaskich.

Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy:

Potrafi rozwiązać dany problem i uzasadnić go. Potrafi rozwiązywać zadania gdzie należy uzależnić jedną wielkość od drugiej, poprawnie zapisać i rozwiązać. Umie ułożyć zadanie tekstowe na zastosowanie równań. Potrafi obliczyć skomplikowane działania w przykładach na liczbach wymiernych. Bardzo dobrze rozwiązuje zadania praktyczne związane z prędkością , droga i czasem. Umie rozwiązywać nierówności i przedstawiać rozwiązania na osi liczbowej. Wspaniale stosuje poznane konstrukcje do konstruowania wielokątów. Potrafi zapisać wyrażenie algebraiczne ukryte w zadaniu z treścią . Potrafi określić czy dane przyporządkowanie jest funkcja i przenieść na prostokątny układ współrzędnych. Potrafi narysować siatkę i model graniastosłupa, oraz zaznaczyć te krawędzie wzdłuż których można rozciąć model aby powstała siatka. Potrafi wykorzystać analogie, porównanie i uogólnienia do definiowania pojęć. Umie rozwiązywać zadania więcej niż jednym sposobem, jeżeli takie istnieją.