KRYTERIA OCEN Z MUZYKI W KLASACH IV-VI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ (II ETAP KSZTAŁCENIA)

 

Przy ocenie nauczyciel uwzględnia:

- opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów,

- umiejętności muzyczne (śpiew, gra na instrumentach),

- umiejętność pracy w zespole,

- rozwój inwencji twórczej.

Przyjmuje się następujące kryteria oceniania uczniów wg stopnia realizacji celów:

Poznawczych:

-     zakres opanowanej wiedzy muzycznej

Kształcących:

ocenianie osiągnięć w zakresie rozwoju umiejętności wokalnych, instrumentalnych i percepcji muzyki

Wychowawczych:

aktywność na lekcjach,

przygotowanie ucznia do zajęć,

postawa wobec stawianych zadań,

umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych  rozwiązań,

wysiłek wkładany w wykonanie zadań.

Uczniowie są oceniani za:

śpiew,

grę na instrumencie,

odpowiedzi ustne,

aktywność na lekcjach (stosownie do potrzeb tematów lekcji),

przygotowanie do lekcji,

działalność pozaszkolną w kołach zainteresowań lub uczęszczanie do szkoły muzycznej

udział w konkursach (w zależności od ilości organizowanych konkursów i zajętego miejsca).

Kryteria oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • podejmuje działania innowacyjne, posiada umiejętność wprowadzania własnych pomysłów w procesie kształcenia,
 • posiada umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
 • rozwija swoją wiedzę i umiejętności podejmując dodatkowe zadania, osiągając sukcesy w zajęciach pozalekcyjnych (zespoły artystyczne, chór szkolny, konkursy wiedzy o muzyce, angażowanie się w życie artystyczne klasy i szkoły, udział w koncertach),
 • reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych,
 • jego wiedza i umiejętności wykraczają poza podstawę programową,
 • potrafi dokonać samooceny swojej pracy,
 • płynnie wypowiada się; wypowiedź popiera ilustracjami, własnoręcznie wykonanymi planszami, rekwizytami lub ciekawostkami z innych, niż podręcznik szkolny źródeł,
 • spełnia wszystkie kryteria oceniania, a niektóre z nich w szczególny, oryginalny sposób, widać w nich ogromny wkład pracy i zaangażowanie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował zakres wiedzy i umiejętności w wysokim stopniu,
 • potrafi współdziałać w grupie (zespołowo) a także wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych,
 • wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról,
 • uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,
 • starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne,
 • potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą,
 • bierze aktywny udział w lekcjach,
 • płynne wypowiedzi opiera na wiadomościach z podręcznika szkolnego, często z przygotowanymi rekwizytami.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w stopniu średnim,
 • wykazuje zaangażowanie i wysiłek w podejmowaniu działań muzycznych,
 • stara się uczestniczyć w formach aktywnych procesu kształcenia,
 • najczęściej otrzymuje dobre oceny cząstkowe,
 • poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swoich poglądów,
 • zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie,
 • jest skupiony na lekcjach, wykazuje gotowość i zdolność zabierania głosu w dyskusjach, ewentualnie po zachęcie ze strony nauczyciela,
 • odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym (luki w wiadomościach o charakterze szczegółowym),
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia, ale nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania,
 • rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,
 • najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe,
 • ma problemu z obroną swoich poglądów,
 • czasami poprawnie formułuje wnioski.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym,
 • ma spore luki w wiadomościach objętych programem z szansą ich wypełniania (ewentualnie przy pomocy nauczyciela),
 • nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,
 • biernie uczestniczy w dyskusjach,
 • zgodnie z postawionym tematem ale niestarannie wykonuje ćwiczenia,
 • nie formułuje własnych wniosków.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • ma bardzo duże luki w wiadomościach objętych programem, trudne do uzupełnienia; nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania,
 • nie jest zainteresowany przedmiotem,
 • nie bierze udziału w działaniach twórczych,
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
 • nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny,
 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu i samego nauczyciela.

Ocena niedostateczna nie jest skutkiem możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach; wystawia się ją jedynie w przypadku, gdy uczeń nie przyjmuje żadnej formy pomocy ze strony nauczyciela.