SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA.

Nauczyciel, dokonując oceny z plastyki, zwraca uwagę przede wszystkim na:

poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia, jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych, zaangażowanie ucznia w działania plastyczne, uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej (ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki (elementy wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne), postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki, podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska, uczestnictwo ucznia w zajęciach, przygotowanie ucznia do zajęć, umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych rozwiązań.OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE.Ocenianie osiągnięć uczniów będzie obejmować:

prace praktyczne (rysunkowe, graficzne, malarskie, rzeźbiarskie, modelowanie itp.) wykonywane za pomocą różnorodnych technik i materiałów plastycznych, ćwiczenia z natury, działania odwołujące się do wyobraźni, zadania ilustracyjne do określonego tekstu lub muzyki, odpowiedzi ustne z zakresu znajomości: wiedzy o środkach wyrazu plastycznego (zagadnienia i terminy plastyczne, jak np.: kreska, barwa, faktura, kompozycja, kształt, bryła, perspektywa, kontrast, walor, światło, znak plastyczny), wiedzy o sztuce (znajomości najważniejszych epok, stylów i kierunków z uwzględnieniem ich chronologii oraz charakterystycznych dzieł i twórców na przestrzeni wieków), prace domowe, quizy, krzyżówki, rebusy i puzzle, konkursy plastyczne.KRYTERIA OCENY

Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności

objętych programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo:

czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,

wykazuje zainteresowanie sztuką (bierze udział w wystawach, gromadzi reprodukcje i książki o sztuce),

podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły),

reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych.

Ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w wysokim stopniu, a ponadto:

wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych,

wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról,

uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,

starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne,

potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą.

Ocenę dobrą - otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w stopniu średnim, a także:

zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie,

poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów,

odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról,

najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe.

Ocenę dostateczną - otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym oraz:

nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania,

rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,

czasami poprawnie formułuje wnioski,

ma problemy z obroną swoich poglądów,

najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe.

Ocenę dopuszczającą - otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu podstawowym, a także:

nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,

biernie uczestniczy w dyskusjach,

niestarannie wykonuje ćwiczenia,

nie formułuje własnych wniosków.

Ocenę niedostateczną - otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu minimalnym, nie opanował materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz:

nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,

nie bierze udziału w działaniach twórczych,

nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,

nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny.

Ocena niedostateczna nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach.