PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

Ocena z informatyki jest wystawiana po:

a) sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia na podstawie:

·         wypowiedzi ustnych,

·         ćwiczeń praktycznych,

b)    dokonaniu analizy postawy ucznia.

Inne czynniki mające wpływ na ocenę to:

·         aktywność,

·         kreatywność,

·         postępy,

·         współpraca,

·         pomysłowość,

·         nowatorstwo,

·         odgrywanie ról w zespole,

·         pomysły i ich realizacja

Proporcje wpływu ocen z wiadomości i umiejętności oraz z postawy na ocenę śródroczną i roczną wynoszą:

wiadomości i umiejętności    70%

postawa                                30%

Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w WSO.

Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych

Ocena;

celujący

Odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie ucznia przedmiotem, spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza program, zawiera własne, oryginalne przemyślenia i oceny lub treści zaczerpnięte ze źródeł pozapodręcznikowych.

bardzo doby

Odpowiedź wyczerpująca (wiedza podstawowa + rozszerzająca + dopełniająca). Treść nie wykracza poza program.

dobry

Odpowiedź zasadniczo samodzielna, poprawna pod względem języka, zawierająca większość wymaganych treści (wiadomości podstawowe plus wiedza rozszerzająca), ale niewyczerpująca zagadnienia. Dopuszczalne są jedynie nieliczne — drugorzędne z punktu widzenia tematu — błędy.

dostateczny

Uczeń zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem, zna klawiaturę, umie poruszać się po środowisku Windows, umie odczytywać pliki graficzne i tekstowe i potrafi je zinterpretować. Udziela odpowiedzi przy niewielkim ukierunkowaniu ze strony nauczyciela. Występują nieliczne błędy rzeczowe i językowe.

dopuszczający

Wymagane jest przynajmniej 50% wiedzy i umiejętności konieczne do wykorzystywania komputera jako narzędzia pracy i rozrywki. Wiedza ta jest nieodzowna w toku dalszego kształcenia. Podczas odpowiedzi możliwe są liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie jej prezentowania, uczeń zna jednak podstawowe fakty, umie posługiwać się klawiaturą i przy pomocy nauczyciela potrafi zarówno poruszać się w środowisku Windows, jak i udzielić odpowiedzi na postawione pytanie.

niedostateczny

 Odpowiedź nie spełnia kryteriów dla ocen pozytywnych.

Kryteria oceniania ćwiczeń praktycznych

Ocena:

celujący

Wykonana praca wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem. Uczeń potrafi wykorzystać wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania.

bardzo dobry

Praca jest samodzielna, zawiera przemyślane przez ucznia rozwiązania wyczerpujące temat. Uczeń potrafi w pełni wykorzystać możliwości programu, w którym pracuje.

 dobry

Wykonana praca jest samodzielna, spełnia wymagania nauczyciela, lecz nie widać w niej inwencji twórczej ucznia.

 dostateczny

Uczeń wykonuje zadanie na miarę swoich możliwości, ale nie wyczerpująco. Zna podstawowe funkcje i opcje programu, w którym pracuje.

 dopuszczający

Praca słabo związana z tematem, uczeń nie potrafi wykorzystać podanych przez nauczyciela wiadomości, przejawia wręcz niechęć do większego zaangażowania we właściwe wykonanie zadania.

 niedostateczny Uczeń nie wykonał większości zadań.

Kryteria oceniania w zakresie postaw

Ocenianie postawy poprzez analizę działalności ucznia w obszarach takich jak:

·         aktywność,

·         systematyczność,

·         praca w grupie,

·         umiejętność współpracy,

·         prezentacja pracy,

·         samodzielność pracy,

·         przygotowanie do lekcji,

·         praca domowa.

Ocena:

celujący

·         Podczas wykonywania zadań uczeń wykazuje się dużą
starannością i sumiennością.

·         Dąży do samodoskonalenia i twórczego rozwoju własnych
uzdolnień.

·         Przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia,
wykonuje prace długoterminowe.

·         Samodzielnie wykonuje wszystkie zadania teoretyczne
i praktyczne przewidziane programem. Wykazuje
operatywność w wykorzystaniu wiadomości i umiejętności
do rozwiązywania zadań trudnych, w nowych sytuacjach.

·         Zaangażowany emocjonalnie w pracę klasy, grupy,
bardzo aktywny, motywuje innych uczestników zajęć
do pokonywania trudności.

·         Przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny
i organizacji pracy.

·         Przejawia inicjatywę, nauczyciel może na niego zawsze liczyć.

·         Odnosi sukcesy w konkursach informatycznych.


bardzo dobry

·         Podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych
stara się być samodzielny.

·         Wykazuje się dużą starannością i sumiennością.

·         Jest zaangażowany w pracę klasy, grupy, stara się być aktywny
   i odpowiedzialny.

·         Zachęca do dobrej komunikacji w grupie, okazuje szacunek
innym jej członkom.

·         Efektywnie wykorzystuje czas pracy.

·         Dostosowuje się do obowiązujących zasad bezpiecznej
i higienicznej pracy z komputerem.

dobry

·         Podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych
uczeń stara się być samodzielny, brak mu jednak staranności
i systematyczności w działaniu.

·         Zaangażowany w pracę klasy, grupy, stara się być aktywny.

·         Nie zawsze okazuje szacunek innym członkom grupy.

·         Niezbyt efektywnie wykorzystuje czas pracy.

·         Dostosowuje się do obowiązujących zasad bezpiecznej
i higienicznej pracy z komputerem.

dostateczny

·         Podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych
uczeń wymaga czasami mobilizacji i pomocy ze strony
nauczyciela i innych uczniów.

·         Mało samodzielny podczas ćwiczeń, wykonane zadania
są nieestetyczne.

·         Słabo zaangażowany w pracę klasy, grupy.

·         Rzadko wspiera dobrą komunikację w grupie i rzadko
okazuje szacunek innym jej członkom.

·         Nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy
z komputerem.

 

dopuszczający

·         Podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych
uczeń wymaga stałej mobilizacji i pomocy ze strony
nauczyciela i innych uczniów.

·         Praca cechuje się małą samodzielnością, wykonane zadania
są nieestetyczne.

·         Słabo zaangażowany w pracę klasy, grupy.

·         Rzadko wspiera dobrą komunikację w grupie i rzadko
okazuje szacunek innym jej członkom.

·         Nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy
z komputerem.

niedostateczny

·         Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych
nawet przy pomocy nauczyciela i innych uczniów.

·         Nie wykonuje prac samodzielnie, wykonane zadania
są nieestetyczne.

·         Nie jest zaangażowany w pracę klasy, grupy, nie stara się
dostosować do sytuacji.

·         Rzadko wspiera dobrą komunikację w grupie i nie okazuje
szacunku innym jej członkom.

·         Nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy
z komputerem.

Jeśli uczeń nie odrobi zadania domowego, otrzymuje ocenę niedostateczną (chyba że ma usprawiedliwienie).

Za źle zrobione zadanie domowe lub próbę odrobienia go (ślad w zeszycie) nie dostaje oceny.

Jeśli uczeń nie ma zeszytu, podręcznika lub przyborów, otrzymuje uwagę — trzy uwagi w semestrze składają się na ocenę niedostateczną. Brak uwag skutkuje na koniec semestru dodatkową oceną bardzo dobrą. Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych daje dodatkową ocenę celującą.

Uczeń ma prawo do poprawienia ocen zgodnie ze szkolnym WSO.