Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia

z przedmiotu – zajęcia techniczne

 

Założenia ogólne oceniania:

- obowiązuje ogólnie przyjęta skala ocen z plusami ”+” i minusami ”-”:

- oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),

- na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę,

- na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom),

- na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz niepublicznej poradni specjalistycznej wymagania edukacyjne z przedmiotu informatyka zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych:

- aktywność na lekcjach

- prace wytwórcze wykonywane na lekcjach

- zadania dodatkowe

- odpowiedzi ustne

- testy, sprawdziany

- zadania domowe

- przygotowanie uczniów do zajęć.

 

Zasady oceniania:

- na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary;

- ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie);

- uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który również podlega ocenie;

- po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji;

- w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia 1 raz nieprzygotowanie do lekcji, bez podania powodu;

- za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje „-„

- za nie zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;

- sprawdziany (testy) z określonego działu będą zapowiadane z 2 – tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do 2 tygodni;

- czas trwania sprawdzianu (testu) z materiału bieżącego wynosi 10–15 min., z określonego działu - 40 min.

- sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących zasad przeliczania:

 

Ocena

z „+” (plusem)

„Pełna”

z „-” (minusem)

celujący - 6

powyżej 100% (+ zad. dodatkowe )

bardzo dobry - 5

90 - 100%

86 – 89%

dobry - 4

82 – 85%

73 - 81%

69 – 72%

dostateczny - 3

65 – 68%

54 – 64%

50 – 53%

dopuszczający - 2

46 – 49%

35 - 45%

31 – 34%

niedostateczny - 1

27 – 30%

0 – 29%