Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Rodo

Rodo

NFORMACJA DYREKTORA

W związku z obowiązkiem stosowania od dnia  25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanych dalej RODO

informuję, że

 1. Administratorem Danych Osobowych w Zespole Szkół w Woli Dębowieckiej jest:

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Dębowieckiej

Wola Dębowiecka 30 i 33

38 – 220 Dębowiec

tel. 13 44 132 23

 

 1. Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Dębowieckiej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Osobą kontaktową jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na:

e-mail: iod@radram.pl, adres: Skurowa 23, 39-230 Brzostek, tel. 503 404 662.

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

 

 TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

 

Administratorem jest Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej reprezentowany przez Dyrektora mającego siedzibę w Woli Dębowieckiej 33, 38 – 220 Dębowiec

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

 

 Z administratorem – Zespołem Szkół w Woli Dębowieckiej można się skontaktować poprzez adres e-mail spwoladeb@gmail.com  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 

Administrator – Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej wyznaczył inspektora ochrony danych - Radosław Ramut, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@radram.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Woli Dębowieckiej przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej

 

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 

 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich)

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-        dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-        osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-        dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-        dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-        osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-        przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-        Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-        przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-        przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-        zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-        przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół w Woli Dębowieckiej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

 

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

 

 

Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 

 

NA GÓRĘ