Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spwoladeb.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-13.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Strugała, e-mail: spwoladeb@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134413223. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Gminne Przedszkole, mieści się w dwóch budynkach.

Adres: Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej Szkoła Podstawowa w Woli Dębowieckiej, Wola Dębowiecka 33, 38 – 220 Dębowiec.

Wejście na teren szkolny, przed bramą główną zabezpieczone jest bramką odgradzającą, pomalowaną na kolor żółto – czarny. Budynek parterowy. Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od strony drogi powiatowej nr 1880R. Do budynku prowadzą schody z podjazdem dla niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed drzwiami zamontowano dzwonek ułatwiający kontakt z osobami obsługi. Drugie wejście umiejscowione od strony parkingu przy drodze powiatowej nr 1880R umożliwia wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie przyszkolnym (od północy) znajdują się parkingi samochodowe. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi. W budynku ciąg komunikacyjny nie stwarza przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest właściwa szerokość korytarza i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się i dostęp do pomieszczeń. W budynku znajduje się toaleta częściowo przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Adres: Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej Gminne Przedszkole w Woli Dębowieckiej, Wola Dębowiecka 30, 38 – 220 Dębowiec Budynek parterowy. Główne wejście do budynku przedszkola znajduje się od strony drogi powiatowej nr 1880R. Do budynku prowadzą schody. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed drzwiami zamontowano dzwonek ułatwiający kontakt z osobami obsługi. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku ciąg komunikacyjny nie stwarza przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest właściwa szerokość korytarza i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się i dostęp do pomieszczeń. Toaleta w budynku nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe