Poznaj Polskę

Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej – Szkoła Podstawowa w Woli Dębowieckiej otrzymała środki finansowe z MEiN na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji 
i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

 

Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone będą na dofinansowanie wycieczek szkolnych. Wycieczki zostaną zorganizowane dla uczniów
klas I – III oraz IV – VIII.

Zorganizowanie wycieczek ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

 

Środki finansowe z MEiN na dofinansowanie wycieczek szkolnych wynoszą 5 675,20 zł.

Całkowity koszt zadania stanowiący sumę kwot dotacji i wkładu własnego wynosi 7 094,00 zł.

 

 

 

 

Artykuły