Wiarygodna szkoła
Owoce, warzywa, mleko
ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Dębowieckiej informuje:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020 / 2021 odbędzie się 1 września 2020 r.

Ø  Godz. 8.30 – Msza Św. na rozpoczęcie roku w Kościele w Załężu

Ø  Godz. 9.30  – Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Woli Dębowieckiej Szkoła Podstawowa w Woli Dębowieckiej – uczniowie gromadzą się na zewnątrz przed szkołą przy wejściu głównym. Następnie spotkania z wychowawcami w klasach. W razie deszczu – spotkanie na sali gimnastycznej.

Ø  Godz. 10.30 – Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Woli Dębowieckiej Gminne Przedszkole w Woli Dębowieckiej.

Dziecku / uczniowi klasy I towarzyszy jeden opiekun. Rodziców obowiązuje zakrycie ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

1.      Na terenie szkoły i przedszkola nie ma obowiązku noszenia maseczek przez dzieci, uczniów.

2.      Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. W przypadku dzieci przedszkolnych – należy umyć ręce.

3.      Rodzice towarzyszący dzieciom i uczniom stosują środki ochrony osobistej – zasłaniają usta i nos, rękawiczki lub dezynfekują ręce.

 

DLA UCZNIÓW

Drodzy Uczniowie!

1.      Do szkoły, przedszkola przychodźcie tylko wówczas gdy jesteście zdrowi, bez objawów chorobowych oraz w domu nie ma osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji. O Waszym przybyciu do szkoły/przedszkola zdecydują rodzice/opiekunowie prawni.

2.      Stosujcie się do opracowanych zasad oraz wskazówek pracowników szkoły (nauczycieli, sprzątaczek).

3.      Do przedszkola wchodzimy głównym wejściem. Do budynku szkoły wchodzimy dwoma wejściami: głównym (uczniowie klas I – IV) i przy sali gimnastycznej (uczniowie klas V – VIII).

4.      Podczas pobytu w szkole/ w przedszkolu często myjcie ręce wodą z mydłem, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.

5.      Zachowujcie bezpieczny dystans od innych osób w każdej przestrzeni – w sali, na korytarzu, przed wejściem do toalety itp.

6.      Unikajcie podawania ręki na powitanie z kolegami, dotykania nosa, ust, oczu. Podczas kichania, kasłania zakrywajcie usta i nos zgiętym łokciem.

7.      Do szkoły przynoście tylko potrzebne przedmioty (podręczniki, zeszyty, piórnik).

8.      W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów lub zabawek.

9.      Musicie posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w wyznaczonej szafce.

10.  Jeśli podczas pobytu w szkole/w przedszkolu poczujesz się gorzej, natychmiast zgłoś ten fakt nauczycielowi.

 

DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice!

1.      Zapoznajcie się z procedurami bezpieczeństwa na terenie szkoły i/lub przedszkola, zamieszczonymi na stronie szkoły: www.spwoladeb.edu.pl

2.      Posyłajcie do szkoły/ przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

3.      Nie posyłajcie do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4.      Zadbajcie aby Wasze dziecko posiadało własne przybory i podręczniki oraz by nie zabierało do szkoły/przedszkola niepotrzebnych przedmiotów.

5.      Regularnie przypominajcie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. częstym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracajcie uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

6.      Przekażcie wychowawcom aktualne numery telefonów kontaktowych w celu zapewnienia szybkiej komunikacji.

7.      Przekażcie dyrektorowi lub nauczycielowi wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne (np. o alergiach itp.).

8.      Zawsze odbieraj telefony ze szkoły/ z przedszkola.

9.      W przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak chorobowych bezzwłocznie odbierają dziecko ze szkoły/ z przedszkola.

10.  Ograniczcie pobyt na terenie szkoły i przedszkola do minimum. Na terenie szkoły i przedszkola możecie przebywać tylko w przestrzeni wspólnej  z zachowaniem zasad:

a)      1 rodzic z dzieckiem / dziećmi;

b)      dystans od innego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m;